hosting, www, strona, internetowa


§1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług NETMARK znajdujących się w serwisie www.netmark.pl (zwanym dalej NETMARK) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. NETMARK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów w panelu administracyjno-informacyjnym, do którego każdy Klient dostanie dostęp w momencie aktywacji konta w NETMARK z 20 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Przez zawarcie Umowy Klient udziela zgody na reprezentowanie go przez NETMARK przed Rejestratorem Domen. Zakres Umowy obejmuje wszelkie czynności związane z zarejestrowaniem Domeny w imieniu i na rzecz Klienta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw Domen określonych przez Rejestratora Domeny.

  Zasady i regulamin utrzymania nazw domen .PL - https://www.dns.pl/regulamin.html
  Zasady i regulamin utrzymania domen globalnych - https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
  Zasady i regulamin utrzymania domen .EU - https://eurid.eu/d/18603710/Terms_and_Conditions_PL.pdf
  Zasady i regulamin utrzymania domen .ME - https://domain.me/policies/#General-Registration-Policies
  Zasady i regulamin utrzymania domen .UK - https://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/
§2 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie https://www.netmark.pl/polityka_prywatnosci.php
§3 OPŁATY
 1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie NETMARK (aktywujemy konto na podstawie czytelnego kwitu wpłaty przesłanego e-mailem na adres ksiegowosc@netmark.pl) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od NETMARK wpłata nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie, przysługuje nam prawo do wprowadzenia ograniczenia dostępu do usługi.
 2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych, usługa zostanie aktywowana przez NETMARK w przeciągu 2 dni (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto NETMARK lub otrzymania przez nas czytelnego dowodu wpłaty e-mailem.
 3. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację o wygenerowanej fakturze proforma na konto e-mail podane przy składaniu zamówienia z prośbą o opłacenie przedłużenia usług, jej nieopłacenie w terminie będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 4. W przypadku wykonywania wpłaty poprzez przelew bankowy wymagane jest podanie wyłącznie numeru faktury proforma w tytule wpłaty.
 5. Abonent zostanie poinformowany emailem o wyłączeniu konta jak i o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domen (o ile NETMARK będzie w posiadaniu prawidłowego, aktualnego adresu email Klienta).
 6. Domeny zostaną przedłużone na nastepny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez NETMARK wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty mailem.
 7. W dowolnym momencie można zmienić pakiet z mniejszego na większy i odwrotnie.
 8. Ceny domen ( koszt rejestracji oraz koszt przedłużenia ) mogą ulec zmianie o czym NETMARK poinformuje aktualizując cennik dostępny na stronie internetowej. W szczególności sytuacja ta dotyczy domen zagranicznych ( ceny uzależnione od kursu dolara/euro ).
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NETMARK
 1. Serwery NETMARK są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. NETMARK zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług NETMARK zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do serwerów NETMARK z winy NETMARK trwających powyżej 24h NETMARK zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres braku dostępu do usługi.
 4. NETMARK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów NETMARK powstałe w wyniku:
  • przerwania połączenia niezawinione przez NETMARK,
  • kataklizmów,
  • działanie czynników i osób trzecich,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • awarii sprzętu lub oprogramowania, której NETMARK nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu
  • uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby
  • działanie wirusa komputerowego
  • podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług.
 5. NETMARK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 6. Aktywacja usługi następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 7. NETMARK zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych serwerach.
 8. NETMARK może odmówić zarejestrowania domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji domeny przez NETMARK :
  • domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone wobec niej jest postępowanie rejestracyjne
  • Klient nie posiada uprawnień do wykupienia danej domeny, np. dla domen polskich są to nazwa miast, województw
  • Klient poda niepoprawne dane teleadresowe
  • Klient poda nieprawidłową nazwę domeny
 9. NETMARK nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.
 10. Klient ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Okres wypowiedzenia umowy na użytkowanie serwerów dedykowanych i usług im towarzyszących wynosi 1 miesiąc.
 3. NETMARK zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta , jeżeli:
  • będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
  • Abonent działa na szkodę innych użytkowników NETMARK lub użytkowników sieci Internet,
  • Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
  • nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 4. Awarie związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub domen internetowych, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie lub za pomocą systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej www.netmark.pl/kontakt.php w czasie do 3 dni.
 5. Po stronie Abonenta leży wykonywanie kopii zapasowych danych znajdujących się na koncie hostingowym.
 6. Abonent zobowiązany jest do aktualizacji danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę www.netmark.pl .
 7. Abonent zobowiązany jest do aktualizacji danych teleadresowych abonenta domeny polskiej, którą można wykonać według procedury opisanej pod adresem http://www.netmark.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=54
 8. Abonent zobowiązany jest do aktualizacji danych teleadresowych abonenta domeny zagranicznej, którą można wykonać po zalogowaniu do panelu klienta NETMARK
 9. Aby wykonać cesję praw do domeny polskiej na innego abonenta, aktualny abonent nazwy domeny powinien napisać zgłoszenie z Panelu Klienta na dział domen ze wskazaniem nazwy domeny oraz loginu (adresu e-mail) do konta klienckiego nowego abonenta nazwy domeny. Dział domen po otrzymaniu autoryzowanej dyspozycji zmiany praw do domeny wysyła na adres e-mail aktualnego i przyszłego abonenta nazwy domeny e-maile zawierające linki potwierdzające cesję. Po potwierdzeniu cesji przez obie strony, domena zostaje przeniesiona na konto klienckie nowego abonenta.
 10. Aby wykonać zmianę danych abonenta domeny polskiej należy wydrukować wniosek znajdujący się pod adresem http://www.netmark.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=54 , uzupełnić i wraz ze skanem odpowiednich dokumentów abonenta wysłać faxem bądź w zgłoszeniu na dział domen.
  W przypadku firmy należy przesłać skan oryginału dokumentu nadania NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
 
§6 OGRANICZENIA
 1. Na swoich serwerach NETMARK zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, NETMARK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 3. W przypadku zużycia 80% dopuszczalnych zasobów miesięcznego transferu system Cpanel wysyła automatyczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji (jeżeli Abonent uzupełnił adres mail w systemie Cpanel). Po przekroczeniu limitu, strona zostaje zablokowana do czasu skontaktowania się z nami. Wyjściem z sytuacji jest przejście na wyższy pakiet.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od NETMARK - nie będziemy mogli skontaktować się z klientem (nieprawidłowy adres email), a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo NETMARK zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej w 10 dni od daty jej wygaśnięcia.
 5. Jeżeli do dnia wygaśnięcia polskiej domeny NETMARK nie otrzyma opłaty za przedłużenie domeny - zostanie ona zablokowana automatycznie przez Nask.
 6. Nieprzedłużone domeny zagraniczne blokowane sa automatycznie przez firme, w której zostały zarejestrowane do 30 dni po terminie ich wygaśnięcia).
 7. NETMARK nie odpowiada za złe dane klienta umieszczone w panelu, które klient może sam aktualizować logując sie na strone www.netmark.pl).
 8. NETMARK nie zezwala na uruchamianie na swoich serwerach oprogramowania Publiker, SEO Adder, esCat, OmniAdd oraz oprogramowania o podobnym charakterze, które masowo dodaje automatyczne treści do innych witryn internetowych.
 9. NETMARK nie zezwala na uruchamianie na swoich serwerach oprogramowania gier online lub tzw. gier w przegladarce internetowej.
 10. W przypadku, gdy NETMARK uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy serwera, NETMARK może czasowo powstrzymać się od świadczenia Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.
§7 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Wypowiedzenie umowy na wniosek NETMARK zobowiązuje NETMARK do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
 2. Umowa miedzy Abonentem a NETMARK wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
 3. W przypadku nieopłacenia ważności pakietu hostingowego w terminie, zostaje on całkowicie usunięty z serwerów NETMARK po 30 dniach od momentu terminu płatności faktury proforma.
 4. W przypadku nieopłacenia domeny internetowej w terminie, przechodzi ona do puli domen wolnych, po czym może zostać zarejestrowana przez innego rejestratora.
 5. Rezygnacja ze świadczonych przez NETMARK usług Hostingowych (Pakiety: MiniMARK, MidiMARK, BigMARK,MICRO,MINI,MIDI,BIG,MAX,MAX+) oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów na rzecz klienta może nastąpić nie później niż 30 dni od aktywacji konta czyli od wpłaty pieniędzy na konto NETMARK .
§8 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
 1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez NETMARK w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Klienta. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.